• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

ÖDÜL YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
                  ALİ AKKANAT  SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ  BÖLÜM
 AMAÇ, KAPSAM VE GENEL ESASLAR

KAPSAM
MADDE 1.
                Finansmanı AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (Vakıf olarak anılacaktır),  koordinasyonu SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ve Vakıf tarafından ortaklaşa yürütülecek  olan Ali Akkanat Sosyal Sorumluluk Ödülleri, her yıl sosyal,  ekonomik ve çevre konularında sorumlulukların  yerine getirilmesine imkân sağlayacak,   toplumun kalkınmasına katkıda bulunacak,   lisansüstü ve akademik çalışma yapan, sosyal sorumluk ve çevre konusunda  Türkiye’nin ve Türk insanının gelişmesine katkıda bulunmuş kişi ve kurumlara  verilecektir.
Madde 2.  Selçuk Üniversitesi Ali AKKANAT Sosyal  Sorumluluk Ödüllerinin verilme koşulları ve esasları
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALİ AKKANAT SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ,  sürdürülebilir ekonomik gelişme ve toplumsal refah ve yaşanabilir bir dünya  için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek ve/veya katkıda  bulunacak lisansüstü ve akademik çalışma yapan kişi ve kurumlara verilecektir.  Ödül Seçici Kurulunun ve diğer kurulların çalışma usulleri, değerlendirme  esasları, ödüllerin niteliği, hangi ödüllerin hangi katılımcılara ve nasıl  verileceği, ödüllerin biçimi ve maddi boyutu, ödül töreninin düzenlenmesi ve  ödüllerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar bu Yönergede gösterilmiştir.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALİ  AKKANAT SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ
Madde 3. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALİ AKKANAT SOSYAL  SORUMLULUK ÖDÜLLERİ yılda bir defa verilir. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALİ AKKANAT  SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ aşağıda belirlenmiş olan ödüllerden oluşur:

  • Ödül  Heykelciği
  • Plaket
  • Resmi  Teşekkür Belgesi
  • Akkanat  Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanlığının belirleyeceği  “TL değerli” para ödülü/ödülleri

Yukarıda belirlenmiş ödüllerin hangi yarışmacılara ve ne şekilde  dağıtılacağı işbu Yönergenin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Para ödülünün  miktarı her yıl Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanlığı’nca belirlenir.  Ödülün belirlenmesinde son ödül miktarı ile  para değerindeki değişmeler göz önünde bulundurulur.
                Ödül beratı Selçuk Üniversitesi’nce  düzenlenir, Selçuk Üniversitesi Rektörü ve AKKANAT Eğitim ve Sağlık Vakfı  Başkanı veya göstereceği kişi tarafından imzalanır.
Madde 4. ÖDÜLLER İLE İLGİLİ ESASLAR VE  VERİLME KOŞULLARI
                SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALİ AKKANAT SOSYAL  SORUMLULUK ÖDÜLLERİ ile ilgili esaslar ve koşullar şunlardır:
                a-SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALİ AKKANAT SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ, gerçek  kişiliğe haiz T.C. vatandaşları ile kurum ve kuruluşlara verilir.
                b-Sosyal Sorumluluk Ödülünün belirlenmesi  için
                Rekabete dayalı pazar  anlayışı içerisinde varlığını sürdürebilmek için yenilikçilik yatırımı ve  anlayışını savunan, bu bağlamda taklit edilmesi güç ya da mümkün olmayan ürün,  süreç, fikir veya hizmet üretmeye yönelik,   farkındalık yaratan ve bunu toplumsal menfaatler ve çevreyi gözeterek  tanzim veya yeniden tasarlayan çalışmalar/eserler ve bunları gerçekleştiren kurumlar,
                Toplumsal duyarlılığın  farkında olmanın özelliklerini ortaya koyabilen ve toplumsal katkılar ile  ülkenin sosyal duyarlılığını artıran, toplumsal çözülmeyi engelleyen, dayanışma  ve empatinin gelişmesine katkıda bulunan çalışmalar ve bunları gerçekleştiren  gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.
                Lisansüstü ve akademik  çalışmalarla katılan adayların çalışmaları, ulusal ve/veya uluslararası  indekslerde yer almalıdır.
                c-Ödül sahibinin ölmesi, ödül verilmesini  engellemez. Bu gibi durumlarda ödül, yasal mirasçılarına ödenir.
                d-Ödül/ödüllerin iki aday arasında  bölüştürülmesi uygun görüldüğünde, parasal ödül tutarı iki aday arasında  paylaştırılır.
                e-Bir kez ödül kazanan, daha sonraki  yıllarda ödüle aday gösterilemez.

ADAYLIK  İÇİN BAŞVURU
Madde  5. Ödüle başvurmak  isteyen adaylar, ilgili kategorinin de belirtildiği Aday Başvuru Formlarını  Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne her yıl Nisan ayının son iş günü mesai saatinin bitimine kadar beyan ve teslim etmek  durumdadır. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ile Vakıf gerekli gördüğü takdirde  bu tarihleri değiştirme hakkına sahiptir.
ADAY  OLACAKLAR
Madde 6. Adaylar birden fazla eserle başvuramazlar, sadece bir  eserle aday olma hakkına sahiptirler. Başvuruda kullanılacak eserler lisansüstü  çalışmalar ve akademik çalışmalar olabilir. Adayların başvuru formunu eksiksiz  olarak doldurmaları mecburidir. Beyanların doğru ve istenilen biçimde olması  gerekir. Ödül için her adayın başvuruyu şahsen yapması gerekmekte olup, kişiler  bir başkası tarafından aday gösterilemezler.
                Ödül için Akkanat Ailesi ile  Selçuk Üniversitesi Rektörü ve Ödül Seçici Kurulu’nda görev alanlar ve ikinci dereceye  kadar yakınları aday olamazlar.

ÖDÜL  İLANI
Madde 7. Ödül ile ilgili çağrı, ödülün kapsamı ve  aranılacak nitelikler ile ödüllerin türleri ve maddi katkı sağlanacak tutar,  her yıl yurt içi ve yurt dışı basın yayın araçları ile ilan edilir.

 ÖDÜL TÖRENİNİN DÜZENLENMESİ
Madde  8. Ödülü kazananlar, ödül  töreni tarihinden en geç bir ay önce Yerel/Ulusal Gazetelerde ve Yerel/Ulusal  Televizyonlarda ilan edilir. Şartlara göre gerekirse ödüllendirme süreci  televizyon aracılığıyla ve canlı olarak ulusal ve uluslararası kanallarda  yayınlanarak ödül sahipleri tanıtılır.
                SELÇUK  ÜNİVERSİTESİ ALİ AKKANAT SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ, her yıl Selçuk  Üniversitesi Rektörlüğü ile Vakfın uygun göreceği bir tarihte düzenlenecek  törenle Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Vakıf Başkanlığı’nın birlikte yetkili  kılacağı kişi/kişiler tarafından ödüle hak kazanan kişi/kişilere veya  temsilcisine verilir.
                Ödüle hak kazanan kişi/kişiler veya  temsilcisi, törende şahsen hazır bulunmaya ve eser/çalışmasıyla ile ilgili bir  konferans vermeye çağırılır.
                Ödüle  hak kazanan kişi/kişileri veya temsilcisinin karşılanıp ağırlanmasına ve ödül  törenine ilişkin hususlar, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Vakıf Başkanlığı  tarafından birlikte düzenlenir ve yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM
ORGANLAR VE ÇALIŞMA ESASLARI

 SELÇUK  ÜNİVERSİTESİ ALİ AKKANAT SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLLERİ KURULLARI
Madde 9. Selçuk  Üniversitesi Rektörlüğü
Madde 10.  Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Sosyal Sorumluluk Ödülleri Seçici Kurulu
                Selçuk  Üniversitesi Rektörlüğü ve Vakıf Başkanlığı tarafından, belirlenen ödül için alanlarında  uzman, popüler kişi ve/veya bilim adamlarından oluşan 5 kişilik bir ''Seçici Kurul'' oluşturulur.  Üniversite Rektörlüğü ve Vakıf Başkanlığı Seçici Kurul için bir Başkan  atar. Seçici Kurul üyeleri sonraki yıllarda da üye olarak atanabilirler.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALİ AKKANAT SOSYAL SORUMLULUK  ÖDÜLLERİ İLE İLGİLİ KURULLARIN GÖREVLERİ
Madde 11.  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALİ AKKANAT SOSYAL  SORUMLULUK ÖDÜLLERİ kurullarının görevleri şunlardır:
                a-Selçuk  Üniversitesi Rektörlüğü ve Vakıf Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi Ali AKKANAT  Sosyal Sorumluluk Ödüllerinin verilmesiyle ilgili çalışma plan ve programını  hazırlamak, ilgili organizasyonu sağlamak ya da organizasyonla ilgili  görevlendirme veya yetkilendirme yapmak;
                Selçuk  Üniversitesi Ali AKKANAT Sosyal Sorumluluk Ödülleri Seçici Kurulunu belirlemek.
                b-  Seçici Kurul, bu Yönergenin 6. maddesine göre, adaylar arasında ödüle layık  görülen 5 Adayı belirler ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün onayına sunar.
                Selçuk  Üniversitesi Rektörlüğü, ödülün bir veya daha çok kişiye verilmesini  kararlaştırabileceği gibi, ödülün verilmemesine de karar verebilir. Rektörlük  gerekli gördüğü takdirde, kendi belirleyeceği kişi ve kurumlardan danışmanlık  alabilir. Rektörlüğün kararı kesindir, itiraz edilemez.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALİ AKKANAT SOSYAL SORUMLULUK  ÖDÜLLERİ KURULLARININ  ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 12. Seçici  Kurul, çalışma plan ve programına uygun olarak toplanır. Selçuk Üniversitesi  Rektörü ve Vakıf Başkanı tarafından Seçici Kurul olağanüstü toplantıya  çağrılabilir.
   Seçici  Kurul, üye tam sayısı ile toplanır; kararlar salt çoğunlukla alınır. Kurul  üyeleri çekimser oy kullanmazlar.
                Kurulun  çalışmaları, değerlendirme süreci ve sonucu gizlidir. Onaylanmadan önce,  açıklama yapılamaz. Kurul, çalışma plan ve programlarını, eser, hizmet ve  faaliyetlerin değerlendirilmesinde uygulanacak esasları belirleyerek Selçuk Üniversitesi  Rektörü’nün onayına sunar. Kazanamayan adaylar açıklanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Madde 13. Maddi  değere sahip olan ödüller ile ilgili olarak, ödül değerinin tutarı kazanan  aday/adaylara nakit olarak ödenir.  Para  Ödülünün en geç bir yıl içinde teslim alınması gerekir. Bu süre içinde ödülünü  teslim almayanlara ödülleri verilmez ve bir sonraki yılın ödülüne ilave edilir.
Madde 14. Taraflar her zaman karşılıklı anlaşma ile işbu Yönergenin hükümlerini  değiştirme veya Yönergeyi tümden kaldırma hakkına haizdirler.
Madde 15. Bu Yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Vakıf Başkanlığı yürütür.
Madde 16. İşbu Yönerge taraflar arasında Protokolün imzalanmasıyla birlikte yürürlüğe  girer.